Σχεδιασμός / Υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής

Design / Implementation of communication policy (Σχεδιασμός / Υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής)