ΠOΙΟΤΗΤΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η εταιρία διαθέτει ένα οργανωμένο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας. Είναι πιστοποιημένη κατά το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ISO 9001:2000 από τον διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης TUV NORD.

Αυτό σημαίνει ότι ακολουθείτε μια Πολιτική Ποιότητας η οποία εστιάζει στις παρακάτω κατευθύνσεις:

• Υψηλής Ποιότητας Προϊόντα
• Σωστή και άμεση ενημέρωση του πελάτη, καθώς και υποστήριξή του σε θέματα τεχνολογίας.
• Χρόνος παράδοσης καλουπιών σε κοινά αποδεκτά όρια.
• Χρησιμοποίηση υλών σύμφωνα πάντα με διεθνής προδιαγραφές.
• Άριστη Τεχνολογία στην κατασκευή.
• Έμπειρο και πεπειραμένο προσωπικό σε θέματα κατασκευής καλουπιών και εξυπηρέτηση των αναγκών.
• Υψηλή Τεχνογνωσία.
• Εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Βασικός στόχος της εταιρίας αποτελεί η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και η καλύτερη εξυπηρέτησή του με Ποιοτικά Προϊόντα.

Η εταιρία ΖΗΣΙΟΣ Α.Ε., γνωρίζοντας την ευθύνη και έχοντας ευαισθησία ως προς τον σεβασμό του περιβάλλοντος, τηρεί με απόλυτη συνέπεια όλους τους κανονισμούς της κείμενης Νομοθεσίας, προκειμένου να συμμετέχει ενεργά στην προστασία του.